Danışmanlığı ve Hizmetleri

Sürdürülebilir çevre danışmanlık hizmetleri ile bir yıllık periyod boyunca çevresel konulardaki çalışmaları gerçekleştirmektedir. İşletmenizin büyüklüğüne göre aylık periyodik denetimler yapılmaktadır. Merkez bazlı telefon, fax ve e-mail yolu ile sürekli danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.


SUHA Çevre danışmanlık konuları; Çevresel Ön Durum Tespiti Tüm işletme proseslerinin çevreye etkiler açısında incelenmesi, uygunsuzlukların ve düzeltme faaliyetlerinin belirlenmesi, tespit edilen hususların üst yönetime raporlanması gerçekleştirilmektedir. Atık Yönetim Planının hazırlanması, (Valiliğe verilmesi zorunludur.)

Bir yıl boyunca izlenerek kayıtlar tutulacak ve 1 yılın sonunda 3 yıllık "Atık Yönetim Planı" oluşturularak valiliğe bildirim yapılacaktır. Atık beyan formlarının hazırlanması her yıl Şubat ayına kadar Çevre İl Müd. verilmesi zorunludur.

İzleme ve Ölçme Planının oluşturulması ve takibi, Atık bertaraf yöntemlerinin ve firmalarının belirlenmesinde teknik destek, Periyodik denetimlerinin yapılması ve raporlanması, işyeri çevre mevzuatları açısından periyodik olarak denetlenecek ve raporlama yapılacaktır.

Çevresel Acil Durum Planlarının hazırlanması ve tatbikatının yapılması, Periyodik olarak sızıntı-dökülme ye ilişkin tatbikat yapılacak ve raporlanacaktır.

Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri verilmesi, Tehlikeli Atıkların Yönetimi Atık Yönetimi Prosedürlerinin oluşturulması, Atık azaltma teknolojileri konusunda teknik destek, Atık envanterinin oluşturulması Tehlikeli atık alanlarının oluşturulmasında teknik destek, Atık analizlerinin yaptırılması, Çevresel Acil Durum Planlarının oluşturulması, Mevzuat değişiklikleri hakkında firmanın bilgilendirilmesi,

 

Ölçüm Adı

Ölçüm Kapsamı

Emisyon Ölçümleri

 • Ağır Metal ölçüm ve analizleri (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Ag, Tl, Zn)
 • HCl (klor) ölçüm ve analizi
 • HF (flor) ölçüm ve analizi
 • Baca gazı (emisyon) ölçümü (CO, CO₂, O₂, SO₂, NOx, NO, NO₂)
 • Bacada partikül madde (toz) ölçümü
 • Uçucu organik bileşikler (VOC) ve buhar tayini
 • Amonyak Ölçüm ve Analizi (NH₃)
 • Formaldehit Ölçüm ve Analizi (CH₂O)
 • Sülfürik Asit Ölçüm ve Analizi (H₂SO₄)
 • Siyanür Ölçüm ve Analizi (CN)
 • Bacada islilik analizi
 • Bacada hız tayini
 • Gaz sıcaklığı tayini
 • Baca gazı nem yüzdesi belirlenmesi
 • Baca yüksekliklerinin ( abak) belirlenmesi
 • Kütlesel debi hesaplanması
 • Karbon ( Ayak İzi ) Hesaplanması
 • Kazan verimi ölçümü
 • Kazan kayıpları ölçümü
 • Filtre performans ölçümleri
 • Bacada Sürekli Toz Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyon Eğrisi Ölçümleri
 • Bacada Sürekli Yanma Gazı Ölçüm Cihazlarının Kontrol Ölçümleri
 • Trafik ve İş Makinelerinden Kaynaklanan Emisyon Ölçümleri

İmisyon Ölçümleri

 • Havada Asılı Partikül Madde (Toz) Tayini ( PM2.5, PM10)
 • Uçucu Organik Bileşikler ( VOC ) ve Buhar Tayini
 • Pasif Difüzyon Tüpü ile Hava Kalitesi ( imisyon ) Ölçümü
 • Kısa Vadeli Hava Kalitesi ( imisyon ) Ölçümü
 • Uzun Vadeli Hava Kalitesi ( imisyon ) Ölçümü
 • Kirletici Parametrelerin Dağılım Haritalarının Çıkarılması
 • Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin Hesaplanması
 • Tesis Çevresi Hava Kalitesi Haritasının Çıkarılması
 • Ortamdaki Nem Yüzdesinin Belirlenmesi
 • Çöken Toz Ölçümü ve Analizi
 • Hava Kalitesi Modellemesi
 • Ortam Sıcaklığı Tayini

Su ve Atık Su Analizleri

 • Ağır metal analizleri(Hg, As, Se, Ca, Mg, Ag, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Mo, Ni, Sb, Sn, Tl, Zn, Al, Be, P, Au)
 • Askıda katı madde tayini
 • Bulanıklık tayini
 • Elektriksel iletkenlik tayini
 • Kimyasal oksijen ihtiyacı tayini
 • PH tayini
 • Yağ ve gres tayini
 • Çökebilen katı madde tayini
 • BOI
 • Çözünmüş katı madde tayini
 • Toplam katı madde tayini
 • Uçucu ve uçucu olmayan katı madde tayini
 • Çözünmüş oksijen
 • Tuzluluk
 • Sıcaklık

Atık Yağ Analizleri

 • Kurşun (Pb) Tayini
 • Kadmiyum (Cd) Tayini
 • Krom (Cr) Tayini
 • Arsenik (As) Tayini

Gürültü Ölçümleri

 • Çevresel Gürültü Ölçümü
 • Akustik Gürültü Ölçümü
 • Akustik Modelleme
 • Akustik Raporu Hazırlanması
 • Gürültü Haritalarının Hazırlanması
 • Tesis İçi Gürültü Ölçümleri ve Haritalanması
 • Deniz Araçlarından kaynaklanan Gürültü Ölçümleri
 • Trafik ve İş Makinelerinden Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri
 • Demiryolları ve Havayollarından Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri
 • Şehir Gürültü Kirliliği Ölçümleri ve Gürültü Haritaları

Titreşim Ölçümleri

 • Çevresel Titreşim Ölçümü
 • Madencilik-Hava Şoku ve Yer Titreşim Ölçümü
 • Mekanik Titreşim ve Şok Ölçümleri
 • Binalarda, Makine ve Teçhizatlardan Kaynaklı Titreşimin Belirlenmesi
 • Gürültü İzni Kapsamında Titreşim Ölçüm ve Akustik Raporu
 • Tesis İçi Titreşim Ölçümleri ve Haritalanması

Atık Çamur ve Toprak Analizleri

 • Toprak Analizi
 • Arıtma Çamuru Analizi
 • pH Ölçümü
 • Klorür Analizi
 • Florür Analizi
 • Sülfat Analizi
 • Altın (Au) Analizi
 • Alüminyum (Al) Analizi
 • Antimon (Sb) Analizi
 • Arsenik (As) Analizi
 • Bakır (Cu) Analizi
 • Baryum (Ba) Analizi
 • Berilyum (Be) Analizi
 • Cıva (Hg) Analizi
 • Çinko (Zn) Analizi
 • Demir (Fe) Analizi
 • Gümüş (Ag) Analizi
 • Kadmiyum (Cd) Analizi
 • Kalay (Sn) Analizi
 • Kalsiyum (Ca) Analizi
 • Kobalt (Co) Analizi
 • Krom (Cr) Analizi
 • Kurşun (Pb) Analizi
 • Magnezyum (Mg) Analizi
 • Mangan (Mn) Analizi
 • Molibden (Mo) Analizi
 • Nikel (Ni) Analizi
 • Selenyum (Se) Analizi
 • Talyum (TI) Analizi
 • BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Analizi
 • Toplam Siyanür Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde Tayini
 • Yağ-gres Tayini

İşyeri Ortam Ölçümleri

 • Gürültü Ölçümü
 • Titreşim Ölçümü
 • Kimyasal Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü
 • Radyasyon Dozu Ölçümü
 • Toz Ölçümü ( PM1, PM2.5, PM5, PM10)
 • Temiz Oda Partikül Sayımı ( 0.3µ, 0.5µ, 5µ)
 • Ortam Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi
 • Ortam İnorganik Bileşiklerinin Belirlenmesi
 • Ksilen Ölçümü
 • Formaldehit Ölçümü
 • İşyeri Ortam Ölçümleri
 • İşyeri Kimyasal Ölçümleri
 • Ortam Ölçümlerinin Haritalanması
 • Amonyak Ölçümü (NH₃)
 • Hidrojen Sülfür Ölçümü (H₂S)
 • Hidrojen Florür Ölçümü (HF)
 • Hidrojen Klorür Ölçümü (HCI)
 • Kloroform Ölçümü
 • Ozon Ölçümü
 • Hidrojen Siyanür Ölçümü (HCN)
 • Azotoksitler Ölçümü (NOx)
 • Oksijen Ölçümü (O₂)
 • Karbonmonoksit Ölçümü (CO)
 • Nitrikasit Ölçümü (HNO₃)
 • Kükürtdioksit Ölçümü (SO₂)
 • Sülfirikasit Ölçümü (H₂SO₄)

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 • Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü
 • Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Radyasyon Doz ve Doz Hızı (Maruziyeti) Ölçümü
 • Laboratuvar Havasının Formaldehit ve Ksilen Düzeyleri Ölçümü

Sertifikasyon

İletişim

SÜHA İş Sağlığı ve Güvenliği OSGB Eğt. Dan. İnş. Müh. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şehit Cevdet Özdemir Mah. İğde Sokak No: 17 Çankaya / Ankara T: +90 (312) 315 38 19 (Pbx) F: +90 (312) 315 38 19,GSM:+90 (505) 697 60 20 +90 (545) 203 18 18 info@suhaisg.com